Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: 05 - 04 - 2023

Điều khoản chung

Trang web này được điều hành bởi PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN CHÂU THÀNH. Xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện & điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang web này. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều kiện và điều khoản này nếu muốn sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều kiện và điều khoản này, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào.

Lưu ý rằng trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu đối với người sử dụng.

Những thông tin trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi toàn cầu.

Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

Luật điều chỉnh

Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam.

Nghĩa vụ của người sử dụng trang web

Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý rằng:

  • Bạn bảo đảm rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.
  • Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.
  • Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.
  • Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.
Trường hợp bất khả kháng

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN CHÂU THÀNH được miễn trừ trách nhiệm trong quá trình truy cập không được nếu xảy ra các trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, đình công, bạo động, chiến tranh hoặc do máy bay, xe lửa, tàu xe điện bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật…

Khiếu nại và đòi bồi thường

Nếu khách hàng có khiếu nại đến PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN CHÂU THÀNH, trước hết khách hàng phải thông báo cho nhân viên PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN CHÂU càng sớm càng tốt để khắc phục vấn đề khiếu nại đó. Nếu không hài lòng, khách hàng có thể liên hệ với hotline của PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN CHÂU THÀNH để có cơ hội khắc phục vấn đề đó.

Bản quyền và thương hiệu

Bản quyền trong nội dung của trang web này thuộc về PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN CHÂU THÀNH. Chúng tôi bảo lưu bản quyền và có toàn bộ quyền sở hữu đối với trang web này và toàn bộ nội dung của nó. Bạn không có quyền và không được cấp phép sử dụng thương hiệu của PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN HUYỆN CHÂU THÀNH.